Værdier og etik

Værdier

DELTA´s værdier har vi fundet – og ikke fundet på.

Vores værdier beskriver, hvorledes vi leverer vores ydelser og er fundamentale karakteristika i alle DELTA medarbejderes adfærd. Vi bruger vores værdier til at udfordre måden, vi gør tingene på; skabe klare forventninger samt til at sætte høje standarder for os selv. Vores 3 værdier kendetegner DELTA – nu og fremover.

Imødekommende ildsjæle

Vi brænder for at sætte vores ekseptionelle know-how til rådighed for vore kunder. Vi hjælper dem med at takle udfordringerne med at implementere avanceret teknologi samt finde nye og mere rentable løsninger. Nogle af verdens bedste specialister arbejder på DELTA, og vi ønsker at videregive deres viden.

Troværdig fleksibilitet

DELTA’s medarbejdere ønsker størst mulig frihed og fleksibilitet, baseret på klare mål og rammer for arbejdet, samt gensidig respekt og forståelse for den faglige, økonomiske og menneskelige helhed i opgaver og virksomhed.

Målrettet originalitet

DELTA’s medarbejdere har overskud, fagligt niveau, personlighed og praktisk erfaring nok til at kunne tænke højst utraditionelt – der bor en Georg Gearløs i mange af os! Vi synes, det er udfordrende, sjovt og tilfredsstillende at løse tilsyneladende uløselige opgaver – ofte på en utraditionel måde, hvor vi finder en bedre, billigere, simplere eller mere robust og praktisk anvendelig løsning end den, der ligger lige for.

Forretningsetik

DELTA’s omdømme er vores mest værdifulde aktiv, og omdømmet skabes på baggrund af vores handlinger.

Vores kunder og andre interessenter forventer, at vi opretholder en høj forretningsetik, at vi overholder vores forpligtelser, og at vi handler med fuld integritet.

Alle DELTA’s medarbejdere skal handle i overensstemmelse med vores forretningsetik, og alle DELTA’s ledere skal tage aktivt del i indførelsen af den etiske standard og sikre, at den bliver kommunikeret ud i organisationen, og at den bliver overholdt.

DELTA’s forretningsetik indebærer følgende:

Socialt ansvar

DELTA behandler alle ansatte og ansøgere til stillinger på samme måde, så alle har lige muligheder, uden hensyn til etnisk eller national oprindelse, hudfarve, køn, seksuel orientering, alder religion, politiske meninger, nationalitet, social oprindelse eller andre specielle personlige egenskaber, når disse ikke har betydning for deres evne til at bestride jobbet.
DELTA betragter ansvar for miljøet som et vigtigt element i vores produkter, ydelser og processer.
DELTA lægger vægt på at være en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en høj grad af arbejdssikkerhed.

Forretningsmæssig adfærd

DELTA påtager sig kun opgaver indenfor sine kompetenceområder, således at der er grundlag for at arbejde professionelt og levere professionelle løsninger.
DELTA skal handle loyalt overfor sine samarbejdspartnere og kunder, og bestræbe sig på at undgå interessekonflikter.
DELTA vil ikke deltage i aktiviteter, der har til formål at skade andres omdømme eller forretning.

Integritet

DELTA handler indenfor rammerne af love og internationale konventioner.
Alle transaktioner skal bogføres i fuldt omfang og på fair vis i overensstemmelse med DELTA’s forretningsprincipper og andre relevante krav.
Hverken DELTA eller DELTA’s medarbejdere må tilbyde eller yde personer et utilbørligt økonomisk bidrag eller anden fordel i strid med lovgivningen og i strid med modtagerens juridiske forpligtelser, med det formål at skabe eller opretholde forretninger, eller opnå andre fordele for DELTA.
Ingen DELTA medarbejder må søge eller acceptere nogen form for betaling, personlig gave eller andet, hvis det med rimelighed kan antages at få indflydelse på forretningstransaktioner. Undtaget herfra er sådanne ydelser, der ligger indenfor almindeligt accepteret forretningsmæssig praksis.

Overholdelse og opfølgning

Alle medarbejdere og ledere er ansvarlige for at opretholde disse retningslinier.
DELTA forventer, at alle samarbejdspartnere og leverandører har en forretningspraksis, der er i tråd med disse retningslinier.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!